Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

aanbieding, offerte en overeenkomst op dakkapellen of dakramen tussen

Dakkapellen.amsterdam behoort tot de Dakkapellen groep BV, gevestigd te Lelystad, hierna te

noemen: “gebruiker”, en een opdrachtgever waarop gebruiker

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing

op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering

waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere

voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen.

 

Artikel 2 Dakkapel Offertes

1. Alle dakkapel offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend,

tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. De overeenkomst komt tot stand, wanneer opdrachtgever

de uitgebrachte offerte van gebruiker aanvaardt oftewel akkoord geeft, tenzij

gebruiker dit aanbod binnen acht dagen na

kennisneming van de aanvaarding herroept.

3. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden

of wijzigingen ten opzichte van het aanbod van gebruiker

worden aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de

overeenkomst pas tot stand, indien gebruiker aan

opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de

aanbieding in te stemmen.

 

Artikel 3 Levertijd, uitvoering, prijsverhoging en

af- c.q. oplevering

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst

bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.

De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn

overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is

gesteld en gebruiker opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd

de termijn als zodanig te beschouwen.

2. Gebruiker zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om

levering op of voor de opgegeven leveringsdatum te

realiseren. Zodra gebruiker kennis draagt van feiten of

omstandigheden die realisering van de levering op of voor

deze datum onmogelijk maken, geeft gebruiker hiervan kennis

aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe

leveringsdatum.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende

fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte

afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening brengen.

5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever

voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de

uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de

opdrachtgever deze juist en volledig aan gebruiker ter

beschikking heeft gesteld.

6. Indien de overeenkomst gebruiker verplicht tot oplevering

van een werk, wordt dit werk geacht te zijn opgeleverd op het

tijdstip dat gebruiker aan opdrachtgever heeft medegedeeld

dat het werk gereed is dan wel op het tijdstip dat

opdrachtgever het betreffende werk in gebruik heeft genomen

dan wel op het tijdstip dat is genoemd op een eventueel

opleveringsformulier.

7. Gebruiker behoudt zich het recht voor om eventuele

prijsverhogingen, na het sluiten van de overeenkomst door

welke oorzaak ook ontstaan, zoals ten gevolge van verhoging

van invoerrechten of grondstofprijzen aan opdrachtgever door

te berekenen.

8. Indien en voor zover gebruiker tijdens het uitvoeren van de

overeenkomst geconfronteerd wordt met voor gebruiker

onvoorzienbare en kostenverhogende omstandigheden, is

gebruiker gerechtigd deze extra kosten aan de opdrachtgever

door te berekenen.

9. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering

gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken

in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

 

Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever

1. De opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat gebruiker tijdig,

dat wil zeggen een redelijke periode gelegen vóórdat

gebruiker een aanvang dient te maken met de uitvoering van

de overeenkomst, de beschikking heeft over:

• alle met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

vereiste vergunningen, ontheffingen en dergelijke;

• de locatie en ruimtegegevens waar gebruiker

werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke ruimte alsdan

geheel ontruimd zal moeten zijn;

• voldoende gelegenheid voor de aan- en afvoer en opslag

van materialen en dergelijke;

• voldoende aansluitmogelijkheden voor het gebruik van

nutsvoorzieningen.

2. De opdrachtgever is verplicht de door gebruiker bij de

uitvoering van haar werkzaamheden van opdrachtgever te

gebruiken nutsvoorzieningen gratis ter beschikking te stellen.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en annulering

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op

te schorten of de overeenkomst terstond en met directe

ingang te ontbinden, indien:

• de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst

niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

• na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen

dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

• de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst

verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is;

• door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet

langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de

overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen

condities zal nakomen.

2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van

betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de

opdrachtgever, van (aanvrage van) schuldsanering of een

andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het

gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe

ingang te ontbinden.

3. Door de ontbinding zijn de vorderingen van gebruiker op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is

aansprakelijk voor de door gebruiker geleden schade als

gevolg van de ontbinding, daaronder begrepen de kosten,

daardoor direct en indirect ontstaan, en winstderving.

4. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de

overeenkomst als bedoeld in artikel 2 de overeenkomst

annuleert, is opdrachtgever gehouden aan gebruiker een

vergoeding te betalen van 40% van de overeengekomen prijs.

5. Wanneer u akkoord gaat met de dakkapel offerte, onder voorbehoud van de financiering,

dan dient u bij afwijzing van de financiering een origineel afwijzingsdocument van de bank

in te sturen om de overeenkomst te ontbinden. Zonder officiële afwijzing kan de overeenkomst niet ontbonden worden.

6. Dakkapellen groep B.V. behoudt zich het recht om de overeenkomst te mogen ontbinden wanneer de prijsstelling niet klopt en/of de realisatie op locatie onmogelijk is voor het aangenomen bedrag.

7. Bij bestellingen die maatwerk betreffen, kan een aanbetaling vereist zijn. Door deze aanbetaling te voldoen, vervalt uw bedenktijd. Hoewel u na de aanbetaling nog steeds de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden, zal dit gepaard gaan met de aangegeven ontbindingskosten.

 

Artikel 6 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige

verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe

gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is

te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor

zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen

invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat

is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het

recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,

intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten

nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht

voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is

ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,

zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

 

Artikel 7 Betaling dakkapel of dakraam

1. Betaling door de opdrachtgever dient

te worden voldaan op de dag dat op- of

aflevering van het dakkapel of dakraam plaats vindt.

Betaling vindt plaats op een door

gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker

aangegeven.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever

is alsdan, indien deze consument is, wettelijke rente

verschuldigd. In andere gevallen is de opdrachtgever de

wettelijke handelsrente verschuldigd.

3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de

eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en

kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste

openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien

opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op

een latere factuur.

4. Gebruiker heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling,

contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van

opdrachtgever te verlangen.

5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door

gebruiker gemaakt in verband met een aan opdrachtgever

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst, zijn voor rekening van opdrachtgever. De

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15

percent van het verschuldigde bedrag, onverminderd het

recht van gebruiker om een hoger bedrag te vorderen, indien

een hoger bedrag aantoonbaar is. De opdrachtgever is over

de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. Wanneer de volledige betaling is voldaan dan stemt de

klant ermee in dat de levering c.q. werkzaamheden naar volle

tevredenheid zijn afgehandeld.

7. Wanneer de dakkapel of dakkapellen geplaatst zijn, maar niet compleet zijn, bijvoorbeeld dat er een hor of rolluik ontbreekt welke nog nageleverd moet worden, dan mag er één bedrag worden ingehouden comform onze marktwaarde. De prijzen vind u terug op onze website.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever

geleverde producten, totdat opdrachtgever alles heeft

voldaan, hetgeen gebruiker uit hoofde van alle

overeenkomsten, die zij met opdrachtgever heeft gesloten,

van haar te vorderen mocht hebben of krijgen.

2. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij

voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming

aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al

die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker

zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 9 Reclames

1. Wanneer opdrachtgever van mening is dat de afgeleverde

producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zij

gebruiker hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien

dagen na aflevering, schriftelijk op de hoogte te stellen en

gebruiker in de gelegenheid te stellen de klacht te

onderzoeken, op straffe van verval van het recht van reclame.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving

van het gebrek te bevatten.

2. Indien oplevering van een werk door gebruiker aan

opdrachtgever heeft plaatsgevonden, is gebruiker ontslagen

van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover

opdrachtgever deze gebreken op het tijdstip van oplevering

redelijkerwijs had moeten ontdekken.

3. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen

binnen veertien dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan

gebruiker te worden medegedeeld, op straffe van verval van

het recht op reclame.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken indien een

gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de op- of

afgeleverde zaak, onjuist onderhoud daarvan, aan de zaak

wijzigingen getracht zijn aan te brengen en/of zijn

aangebracht, daaraan andere zaken werden bevestigd die

daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze

zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de

voorgeschreven wijze, ongeacht of het voorgaande door

opdrachtgever en/of een derde is geschied. Gebruiker is

evenmin aansprakelijk voor gebreken indien het gebrek is

ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar

gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder

begrepen weersomstandigheden.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande

tijdig is gereclameerd en gebruiker met inachtneming van het

voorgaande aansprakelijk is, dan zal gebruiker de gebrekkige

zaak binnen een redelijke termijn, ter keuze van gebruiker,

herstellen, vervangen of vervangende vergoeding daarvoor

aan de opdrachtgever voldoen.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan

komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de

onderzoekskosten aan de zijde van gebruiker, voor rekening

van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn tot vergoeding van

schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard

ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of

namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens. Gebruiker is eveneens niet

aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig

kunnen leveren van hetgeen is overeengekomen.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de

omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker

toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van

schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige

stagnatie.

6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei

schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot

het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend

geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

7. Indien in voorkomend geval de schade niet door de

verzekeraar van gebruiker wordt gedekt, althans de

verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid

van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de

order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is

aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn

leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 11 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt

de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens

gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op

rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die

de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak

niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke

vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar

nadat de opdrachtgever gebruiker van zodanige

non conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien

aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking

betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid

van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in

Nederland.

 

Artikel 13 Garantie termijn op een dakkapel of dakraam

1. De garantietermijn gaat in op het moment dat

opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag heeft

voldaan.

2. Al onze dakkapellen verlenen wij 15 jaar schriftelijke

garantie op bij deugdelijk onderhoud. Mocht de opdrachtgever

nalatig zijn geweest betreft het onderhoud van het dakkapel dan worden voor de

werkzaamheden, materiaal en voorrijkosten berekend aan de

opdrachtgever.

3. Op alle nieuw geplaatste dakramen verlenen wij 5 jaar

schriftelijke garantie en reeds bestaande dakramen die

verplaatst worden verlenen wij 3 jaar garantie indien

schriftelijk anders word afgesproken met opdrachtgever

4. Garantie is niet overdraagbaar.